Asuntokauppariidat

Asunnon ja kiinteistön kaupan vastuukysymysten selvittäminen mm. terveyshaittaperusteisten virhetyyppien osalta edellyttää saumatonta yhteistyötä rakennustekniikan asiantuntijoiden kanssa. Haitaksi ei ole, jos asianajajalla on itselläänkin laaja rakentamis- ja saneerauskokemus pientaloista ja asunto-osakeyhtiöistä.

Vakuutusoikeudelliset toimeksiannot

Kaikenlaiset vakuutusoikeudelliset toimeksiannot yli 15 vuoden kokemuksella alan juridiikasta ja riidanratkaisumenettelyistä. Toimiston omistaja toimii myös vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden sivutoimisena opettajana Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa sekä kutsuttuna luennoitsijana muun muassa Vakuutuslautakunnassa sekä oikeusministeriön vahingonkorvausoikeuden koulutusohjelmassa.

Yrityksen niissä vastuuvahinkotapauksissa, jotka etenevät tuomioistuimeen, on myös vakuutusyhtiön edun mukaista, että vakuutuksenottajan puolustamisen hoitaa näihin kysymyksiin riittävästi perehtynyt, vakuutusalalla tunnettu asianajaja, jolla on mahdollisuus toimia valtakunnallisesti. Vain tällöin vakuutusyhtiöt voivat ottaa vastattavakseen kaikista vahingonkorvaus- ja oikeudenkäyntikustannuksista vakuutusmäärän rajoissa. Tämä mahdollisuus on syytä tarkistaa toimistostamme jo ennen vastuuvahinkoilmoituksen tekemistä, kuitenkin viimeistään haasteeseen vastattaessa.

Sekä yritysten että yksityishenkilöiden vapaaehtoisia vakuutuksia koskevat erimielisyydet vakuutusyhtiön kanssa on yleensä kustannustehokkainta selvittää Vakuutuslautakunnassa, jonka ratkaisusuosituksia vakuutusyhtiöt lähes poikkeuksetta noudattavat ja jossa asian käsittelyyn ei myöskään liity riskiä oikeudenkäyntikuluvastuusta vastapuolelle. Omat asianajokustannukset sitä vastoin voidaan lähes poikkeuksetta kattaa esimerkiksi kotivakuutuksen sisältämällä oikeusturvavakuutuksella.

Yritysten ja kuluttajien sopimusriidat

Tavaroiden ja palveluiden kauppaan, rakennusurakkasopimuksiin sekä muihin sopimussuhteisiin liittyvät erimielisyydet yritysten välillä ja suhteessa kuluttajiin edellyttävät sopimus- ja kuluttajaoikeuden laajaa osaamista, jota toimistossa on. Toimiston omistaja on toiminut Keskuskauppakamarin määräämänä välimiehenä, kuluttajavalituslautakunnan esittelijänä sekä velvoiteoikeuden opettajana Helsingin yliopistossa. Toimisto on Vantaan Yrittäjät ry:n jäsen.

Rikosoikeus

Yritysten ja niiden vastuuhenkilöiden toimintaan liittyvät rikosoikeudelliset toimeksiannot, joihin voi liittyä merkittäviäkin taloudellisia vastuita, kuuluvat palvelukonseptiin. Toimisto avustaa myös yksityishenkilöitä rikosoikeudenkäynneissä.

Oikeusapu- ja pro bono toimeksiannot

Suomen Asianajajaliiton periaatteiden mukaisesti toimisto ottaa hoidettavakseen valikoidusti toimeksiantoja henkilöiltä, jotka tarvitsevat asianajajan apua, mutta jotka eivät vähävaraisuutensa takia kykene palvelua itse rahoittamaan. Ottakaa yhteyttä ja tiedustelkaa mahdollisuuttanne.